Autorizēties Reģistrēties

Privātuma politika

Demokrātijas akadēmijas mājas lapas un e-kursa Personas datu apstrādes un uzglabāšanas noteikumi

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – biedrības “Latvijas Lauku forums” veidotās un administrētās mājas lapas https://demokratijasakademija.lv/ (turpmāk – mājaslapa) Lietotājiem un e-kursa “Demokrātijas akadēmija” Dalībniekiem (jeb reģistrētajiem mājas lapas lietotājiem) – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot Dalībnieka personas datus.

Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība “Latvijas Lauku forums” (turpmāk – LLF), vienotās reģistrācijas Nr. 40008090394, juridiskā adrese Strauti, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, LV-3275.

LLF kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: [email protected], +371 28855427, tīmekļa vietne https://laukuforums.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties LLF juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

 1. Piemērojamie normatīvie akti:
  1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 (kas atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā saukta – Regula.
  1.2. Fizisko personu datu apstrādes likums, OP numurs: 2018/132.1, pieņemts: 21.06.2018; stājas spēkā: 05.07.2018; publicēts: “Latvijas Vēstnesis”, 132 (6218), 04.07.2018, un citi piemērojamie normatīvie akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā.
 2. Datu subjekti:
  2.1. Lietotājs – visi mājaslapas lietotāji;
  2.2. Dalībnieks – reģistrēts lietotājs, kas piedalās e-kursa mācībās un sniedzis LLF savus personas datus.
  2.2.1. Lietotājs nav tiesīgs kļūt par Dalībnieku un reģistrēties “Demokrātijas akadēmija” – e-kursam un izmantot mājaslapā un e-kursā sniegto informāciju un piedāvātos pakalpojumus, ja persona nav sasniegusi 18 gadu vecumu.
 3. Personas dati
  3.1. ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  3.2. Caur šo mājaslapu, tās Dalībniekiem tiek apstrādāta sekojoša fizisko personu identificējošā informācija: vārds, uzvārds, pārstāvošā joma un reģions, e-pasts.
  3.3. Personas datu definīcijai un terminiem šeit ir tāda pati nozīme un lietojums, kāds ir vispārīgās datu regulas tekstā.
 4. Datu aizsardzība un glabāšanas nosacījumi
  4.1. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām – Dalībniekiem.
  4.2. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Dalībnieks sniedz personas datus un kādās LLF sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
  4.3. LLF apstrādā personas datus, lai sniegtu Dalībniekam informāciju par LLF īstenoto e-kursu “Demokrātijas akadēmija”, tā mācību materiāliem, Dalībnieka mācību progresu un pēc kursa pabeigšanas izsniegtu personalizētu sertifikātu.
  4.4. LLF apstrādā datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
  4.5. LLF apstrādā Dalībnieka datus, pamatojoties uz Dalībnieka aizpildītu anketu vietnē demokratijasakademija.lv, tās sadaļā “Reģistrēties”.
  4.6. Aizpildot Dalībnieka anketu Dalībnieks apstiprina, ka piekrīt savas kontaktinformācijas izmantošanai saziņas nolūkos.
  4.7. LLF veic saziņu ar Dalībnieku, izmantojot Dalībnieka norādīto kontaktinformāciju saskaņā ar “Demokrātijas akadēmija” e-kursa gaitu un aktualitātēm (piemēram, nosūtot paroles atkopšanas e-pastu, atgādinot par e-kursa mācību turpināšanu u.tml.).
  4.8. LLF aizsargā Dalībnieka datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LLF saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, izmantojot šādus drošības pasākumus: datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana); ugunsmūri; citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
  4.9. LLF glabā un apstrādā Dalībnieka personas datus, kamēr dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti; kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt; kamēr ir spēkā Dalībnieka piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Dalībnieka personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien normatīvais akts, piemēram, likums par arhīvu, neuzliks par pienākumu tos glabāt.
  4.10. Dalībniekam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt LLF piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt LLF veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Dalībnieku, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no LLF pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
  4.11. Dalībniekam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, sazinoties ar LLF.
  4.12. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Dalībnieka piekrišana bija spēkā.
  4.13. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. 4.14. Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes pamats u.c.), lietotājam ir tiesības lūgt, lai mēs izdzēstu lietotāja personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu pa e-pastu [email protected] Svarīgi atzīmēt, ka lietotāja konta dati tiks izdzēsti, bet pārējie dati – izdzēsti, ja lietotājs pārtrauks izmantot Pakalpojumus.

 5. Piekrišana mājaslapas lietošanas noteikumiem:
  5.1. Uzsākot tīmekļa vietnes lietošanu, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un šo Privātuma atrunu.
  5.2. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu vai Privātuma atrunas nosacījumiem, bet turpina lietot mājaslapu, tiek uzskatīts, ka Lietotājs piekrita šajos noteikumos minētajai personas datu apstrādei.
  5.3. Lietotājs ir tiesīgs izmantot tīmekļa vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus tikai atbilstoši to izmantošanas noteikumiem un paredzētajiem mērķiem.
  5.4. Lietotājs neveiks nekādas darbības, kas kavē (var kavēt) vai traucē (var traucēt) mājaslapas un/vai tajā piedāvāto pakalpojumu un informācijas (t.sk., serveru un tīklu, kas ir saistīti ar pakalpojumiem) izmantošanu.
 6. Autortiesības
  6.1. Visas tiesības (t.sk., īpašumtiesības, autortiesības) uz mājaslapu un tajā esošo saturu pieder Pārzinim, ja vien Pārzinis nav norādījis atsauces uz citiem satura avotiem. Lietotājs apzinās, ka minēto tiesību aizskaršana ir sodāma saskaņā ar likumu.
 7. Sīkdatnes
  7.1. Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat vietni.
  7.2. Sīkdatnes tiek saglabātas Lietotāja ierīcē tikai tad, ja Jūs tam piekrītat (ja vien sīkdatnes nav vajadzīgas tīmekļa vietnes tehniskajai funkcionēšanai). Tomēr jāņem vērā, ka, ja Lietotājs nepiekrīt sīkdatņu izmantošanai, tīmekļa vietnes atsevišķas funkcijas var nefunkcionēt pienācīgi vai nestrādāt vispār.
  7.3. Lietotāji var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Lietotāja ierīcē (datorā vai mobilā iekārtā), un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt.
  7.4. Ja Lietotājs izvēlas dzēst sīkdatnes, tad Lietotājam izvēle par to pieņemšanu vai noraidīšanu ir manuāli jānorāda katru reizi, apmeklējot vietni daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties pilnvērtīgi.
  7.5. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti, t.i., tīmekļa vietnes lietotāju autentificēšanaiInformācija par sīkdatnēm. Tīmekļa vietnē ir izmantojamas sīkdatnes lietotāju aktivitāšu analīzei
SīkdatneDomēnsSīkdatnes tipsNolūks (apraksts)Glabāšanas ilgums
_gagoogle.comTrešās puses sīkdatne (analītiskā)Tiek saglabāta un atjaunināta unikāla vērtība katrai apmeklētajai lapai, izmantojot “Google analytics”.2 gadi
VISITOR_INFO1_LIVEgoogle.comTrešās puses sīkdatne (analītiskā)Tiek saglabāta un atjaunināta unikāla vērtība katrai apmeklētajai lapai, izmantojot “Google analytics”.6 mēneši
YECgoogle.comTrešās puses sīkdatne (analītiskā)Tiek saglabāta un atjaunināta unikāla vērtība katrai apmeklētajai lapai, izmantojot “Google analytics”.13 mēneši